Titulka - Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
Komisie

Komisia pre trhové mechanizmy a obchod


Vedúci komisie : Ing. Milan Gálik, Ing. Jozef Rebro
 • Prostredníctvom webovej stránky zväzu poskytovať členom informácie z oblasti štatistických informácií, legislatívy, licencií, o obmedzeniach, zákazoch ako aj o finančnom trhu.
 • V aktuálnych časových intervaloch vydávať stanoviská k vývoju obilného trhu, ktoré budú vychádzať zo štatistických informácií a podrobnej analýzy na trhu s obilím s výstupom do médií.
 • Rozšíriť kontakty s národnými zväzmi, združeniami a organizáciami v oblasti obchodu na úrovni členských štátov EÚ
 • Informovať o činnosti komisie a zapojiť do jej činnosti ďalších členov zväzu

Komisia pre výživu a výrobu KZ


Vedúci komisie: Mgr. Norbert Sommer
 • Spolupracovať pri tvorbe výnosov MP SR ohľadne krmív v súlade so Smernicami EÚ a novelizáciou Nariadení vlády SR.
 • Spolupracovať pri praktickej realizácii Zákona o krmivách a Nariadení o hygiene krmív.
 • Monitorovať obsahové plnenie Národného kontrolného programu.
 • Vypracovať a predložiť princípy HACCP pre výrobcov KZ T: apríl
 • Spolupracovať pri implementácii legislatívy EÚ na označovanie premixov klasifikovaných ako nebezpečné prípravky ako ja medzinárodných pravidiel pre pre prepravu nebezpečných látok.

Komisia pre hygienu krmív


Vedúci komisie: Ing. Marian Uhrík,
 • Udržiavať agendu Pozitívneho listu výrobcu krmív, kŕmnych zmesí a   premixov a v intervale dvoch rokov spresňovať a overovať u príslušnej certifikačnej spoločnosti zmenené údaje zaslané členmi zväzu.
 • Spolupracovať pri aktualizovaní Kódexu (príručky) slovenských výrobcov krmív (príloha medikované krmivá) s FEFAC, audítorskými organizáciami a národnými autoritami.
 • Spolupracovať s FEFAC pri tvorbe Katalógu spoločenstva a registrácií kŕmnych surovín.
 • Spolupracovať pri vypracovávaní stanovísk k materiálom Kontrola zdravia Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Heath check) v oblasti nastolenia konkurencieschopnosti v živočíšnej výrobe a výroby krmív.

Komisia pre služby a skladovanie


Vedúci komisie: Ing. Anton Zsigó,
 • Spolupracovať s MP SR a PPA pri realizácií intervenčného nákupu obilia z úrody 2008/2009
 • Spoluracovať s PPA SR pri komunikácií s kontrolnými úradmi
 • V strategickom pláne Rozvoja vidieka v rokoch 2007 - 2013 sa zamerať na zlepšenie technológií, hlavne v oblasti technických noriem a hygieny skladovacích priestorov.
 • Pripraviť argumenty zamerané na vytvorenie tzv. bezpečnostných zásob obilia.
 • Harmonizovať a zúčastňovať sa na riešení zabezpečania zdrojov hustosiatych obilnín, najmä kukurice a repkového semena určených na spracovanie alternatívnych zdrojov energie.
 • Monitorovať a argumentovať v prospech získavania zdrojov do potravinárskej a krmivárskej výroby.

   

Komisia pre technické veci - normy, energia


Vedúci komisie: Ing. Ján Žák
 • Spolupracovať a komunikovať s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR.
 • Hľadať možnosti úspory nákladov v distribúcii a odbere elektrickej energie.
 • Harmonizovať pozíciu výrobcov KZ ako odberateľov v prípade plynovej krízy.

Komisia pre informačné systémy a štatistiku


Vedúci komisie: Ing. Peter Lelkes, Ing. Juraj Grman

 • Zabezpečiť stálu aktualizáciu webovej stránky zväzu.
 • Zabezpečiť pre členov aktuálne štatistické informácie z oblasti nákupu a skladovania obilia, exportu a importu, výroby KZ a cien.
 • Naďalej spolupracovať s ATIS-om a ďalšími organizáciami z oblasti štatistiky.


Komisia pre laboratórne záležitosti - prístroje , STN


Vedúci komisie: Ing. Ľubomír Kolesár, Ing. Augustín Laluha

 • Informovať o nových metodikách stanovení a novinkách v laboratórnych prístrojoch
 • Informovať o zmenách v oblasti noriem v rámci harmonizácie EÚa zmenách metrologických predpisob prostredníctvom webovej stránky zväzu.
 • Informovať členov o vychádzajúcich STN v SÚTN a na základe požiadaviek zabezpečiť ich nákup pre členov v elektronickej forme.
 • Spolupracovať s technickou komisiou TK 78 pri SÚTN pri harmonizácii noriem EÚ.
 • Podľa aktuálnej potreby pripraviť pre laboratórnych pracovníkov pracovný seminár o nových a pripravovaných STN pre obilie a olejniny.