Titulka - Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
FEFAC - stanovy
STANOVY EURÓPSKEHO ZVÄZU PRIEMYSLU KŔMNYCH ZMESÍ
(Zákon z 25. novembra 1919, zmenený zákonmi zo 6. decembra 1954 a 30. júla 2002)
(Pozor: len francúzska verzia je právne platná)

KAPITOLA I - NÁZOV, SÍDLO, ÚČEL

Článok 1
 1. Týmto sa zakladá verejno-prospešný medzinárodný zväz, ktorý podlieha ustanoveniam belgického zákona z 25.októbra 1919, zmeneného zákonmi zo 6.decembra 1954 a 30.júla 2000. Zväz nesie názov " Európsky zväz priemyslu kŕmnych zmesí",skrátene FEFAC, ďalej len zväz.
 2. Sídlo zväzu je v Bruseli, v súčasnej dobe sa nachádza na rue de la Loi 223, 1040 Brusel. Môže byť presunutý na akékoľvek miesto v Belgicku, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
Článok 2
 1. Účelom zväzu je na vedeckej, technickej a inštitucionálnej základni analyzovať všetky problémy týkajúce sa priemyslu krmív pre zvieratá, ktoré súvisia s medzinárodnou hospodárskou integráciou, predovšetkým v rámci Európskej únie. Úlohou je tiež hľadať riešenie týchto problémov a ich implementáciu.
 2. 2/ Aktivity zväzu predstavujú štúdie, kontakty, jednanie a činnosť v záujme všetkých členov Zväzu. Všetky aktivity sú založené na koordinácii a spoločnej práci uskutočňovanej všetkými členmi. Zväz zastupuje svojich členov v inštitúciách Európskej únie a v iných medzinárodných organizáciách.
 3. 3/ Účelom Zväzu nie sú zárobkové aktivity. Zväz však môže priamo alebo nepriamo vykonávať akúkoľvek účelovú činnosť a aktivitu, vrátane zastupovania záujmov svojich členov a ich členov. Môže tiež poskytovať akúkoľvek podporu a pomoc aktivitám, ktoré sú podobné jeho vlastnej činnosti.

KAPITOLA II - ČLENSTVO

Článok 3
 1. Zväz sa skladá z právnických osôb založených v súlade s legislatívou a zvykmi v krajine svojho pôvodu. Pokiaľ by niektorý člen nemal právnu subjektivitu, určí fyzickú osobu, ktorá bude jednať svojim menom a prevezme na seba zodpovednosť v rámci medzinárodnej asociácie.
 2. Všetky zväzy musia vo svojej krajine alebo na európskej úrovni zastupovať krmivársky priemysel.
 3. Zväz sa skladá z:
  • aktívnych členov:
   národné zväzy reprezentujúce výrobcov kŕmnych zmesí v členských krajinách EÚ
  • pozorovateľských členov:
   zväzy reprezentujúce výrobcov kŕmnych zmesí v kandidátskych krajinách EÚ
  • mimoriadnych členov:
   zväzy reprezentujúce výrobcov kŕmnych zmesí v tretích, nekandidujúcich krajinách EÚ, ale tiež európske federácie, ktorých aktivity sú úzko spojené s výživou zvierat.
   •  
Článok 4
 1. Rada je oprávnená vyhovieť všetkým žiadostiam o členstvo podaných žiadajúcim zväzom. V spornom prípade vzhľadom k podmienkam stanoveným v článku 4.2 a 4.3 týchto stanov musí o žiadosti rozhodnúť valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie nemusí svoje rozhodnutie odôvodňovať. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné odvolanie.
 2. Ak žiada o členstvo národná asociácia, ktorá nie je aktívnym členom zväzu a nespochybňuje reprezentatívnu podstatu jedného alebo niekoľko zväzov rovnakej národnosti, ktoré sú už aktívnymi členmi zväzu, môže rada s členstvom súhlasiť, pokiaľ sa proti nemu nevysloví už aktívny zväz alebo zväzy z rovnakej krajiny. V prípade námietok môže žiadateľ požiadať valné zhromaždenie o vypočutie, potom to bude valné zhromaždenie, ktoré po vypočutí protestujúcich organizácií vykoná konečné rozhodnutie.
 3. Ak by bola reprezentatívna povaha niektorého aktívneho člena zväzu spochybnená inou asociáciou rovnakej národnosti, ktorá splňuje podmienky podľa článku 3.2 a nie je členom zväzu, musí valné zhromaždenie konzultovať kompetentné úrady v príslušnej krajine a vziať na vedomie ich doporučenie.
Článok 5
 1. Žiadosť o prijatie za člena zväzu znamená uznanie stavov zväzu, procesných pravidiel a všetkých rozhodnutí štatutárnych orgánov.
 2. Členovia uvedení v článku 3.3 sú povinní platiť ročné príspevky na podporu účelu a aktivít zväzu. Na návrh rady určí minimálny príspevok pre každý druh členstva valné zhromaždenie.
 3. Príspevky aktívnych členov sú vypočítané zostupne na základe objemu kŕmnych zmesí, ktoré vyrobia podniky združené v asociácii, ktorá je aktívnym členom. Kalkulácia sa vykonáva na základe priemernej produkcie za dva kalendárne roky pred zostavením návrhu rozpočtu. Rada určí výšku príspevkov pozorovateľských a mimoriadnych členov. Tie sa vypočítajú s ohľadom na objem výroby, ktorý reprezentujú.
 4. Aktívni členovia sa zúčastňujú rokovania valného zhromaždenia a menujú svojich zástupcov do rady podľa článku 7.2 a 10.2 stanov. Pokiaľ je aktívnym členom zväzu niekoľko asociácií z rovnakej krajiny, musia sa dohodnúť na rozdelení kresiel a menovaní svojich aktívnych delegátov a zástupov tak, aby to neviedlo k zvýšeniu počtu delegátov za jednu krajinu, ako to predpokladá článok 7.2 a 10.2 stavov.
  Obdržia zápisy zo všetkých rokovaní zväzu a majú prístup ku všetkým materiálom vydávaných sekretariátom.
 5. Členovia-pozorovatelia sú pozývaní na valné zhromaždenie a môžu byť pozývaní - na základe rozhodnutia prezidenta - na niektoré rokovania rady z dôvodu konzultácií. Obdržia zápisy všetkých rokovaní zväzu a majú prístup ku všetkým materiálom vydávaných sekretariátom.
 6. Mimoriadni členovia sú pozývaní na riadne valné zhromaždenie ku konzultácii. Musia mať prístup k zápisom z rokovaní, na ktorých sa zúčastňujú, a všeobecným materiálom vydávaných sekretariátom.
 7. Každý člen podľa článku 3.3 stanov má právo zo zväzu kedykoľvek vystúpiť. Príspevok na aktuálny účtovný rok však musí byť zaplatený. Ak sa vystúpenie uskutoční v druhej polovici roka, musí zaplatiť tiež príspevok na ďalší účtovný rok.
 8. Členovia podľa článku 3.3 stanov, ktorí vystúpia, nemôžu klásť podmienky na spoločný majetok zväzu. To platí tiež pre všetkých členov podľa článku 3.3 stanov, ktorých členstvo z akéhokoľvek dôvodu končí, rovnako ako pre ich právnych nástupcov.
 9. Akékoľvek porušenie platných stanov alebo neplatenie príspevkov môže viesť valné zhromaždenie k vylúčeniu člena podľa článku 3.3 stanov po jeho vyjadrení. Toto vylúčenie nadobúda účinnosť 3 mesiace po jeho oznámení, bez toho aby akokoľvek ovplyvnilo platenie príspevkov za aktuálny účtovný rok.

KAPITOLA III - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Článok 6

Valnému zhromaždeniu patria právomoci, ktoré sú potrebné k implementácii účelu zväzu.
Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých aktívnych členov /pozorovatelia a mimoriadni členovia sú pozývaní na valné zhromaždenie ku konzultáciám/.

Do kompetencie valného zhromaždenia patrí:
 • schvaľovanie rozpočtu a konta
 • voľba prezidenta, viceprezidenta a pokladníka
 • voľba a odvolávanie členov Rady
 • schvaľovanie základu pre výpočet príspevkov
 • zmena stanov
 • rozpustenie zväzu
Článok 7
 1. Valné zhromaždenie sa schádza aspoň jedenkrát za rok na mieste uvedenom v oznámení, a to najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka po uzávierke účtovného roka. Valné zhromaždenie zvoláva prezident. Mimoriadne valné zhromaždenie môže byť zvolané na žiadosť 1/3 ich členov alebo kedykoľvek, keď to rada považuje za nutné, ale tiež vo všetkých prípadoch, ktoré obsahujú tieto stanovy. Oznámenie je zasielané poštou, faxom, elektronickou poštou alebo iným prostriedkom aspoň 4 týždne pred termínom konania valného zhromaždenia spolu s programom valného zhromaždenia.
 2. Valné zhromaždenie prejednáva všetky aktuálne otázky, ktoré zaujímajú členov, ako stanovuje článok 2. Zúčastnené delegácie sa pokúsia dospieť ku spoločnému stanovisku, pokiaľ je to možné. S výnimkou prípadov uvedených v článku 17.3 a 17.5 vyžadujú valné zhromaždenia kvórum 50% aktívnych členov zväzu, buď priamo zúčastnených alebo prostredníctvom platného zastúpenia, ktoré musí predstavovať aspoň 2/3 hlasov. Pokiaľ by sa toto kvórum nedosiahlo, môžu prítomní členovia zvolať nové valné zhromaždenie za hore uvedených podmienok, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou, a to nezávisle na počte aktívnych členov a platných hlasov, buď priamo zúčastnených alebo v platnom zastúpení. Rozhodnutie môžu byť vykonané len v bodoch, ktoré sú na programe jednania.
Článok 8
 1. Pri vyhlasovaní na valnom zhromaždení alebo v rade má každý aktívny člen - prítomný alebo v platnom zastúpení - počet hlasov, ktoré sú v súlade s objemom výroby, na základe ktorého je vypočítaná výška príspevkov:
  • do 2 mil. ton 1 hlas
  • 2 - 5 mil. ton 2 hlasy
  • 5 - 9 mil. ton 3 hlasy
  • 9 - 14 mil. ton 4 hlasy
  • nad 14 mil. ton 5 hlasov
 2. Aktívni členovia môžu byť zastupovaní iným aktívnym členom na základe plnej moci. Každý aktívny člen môže mať len jednu plnú moc. Pozorovatelia a mimoriadni členovia nemajú hlasovacie právo.
 3. Voľba medzi dvoma alebo viacerými kandidátmi na valnom zhromaždení na miesto úradníka FEFAC alebo menovanie delegáta FEFAC sa uskutočňuje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných alebo v platnom zastúpení. Kandidát, ktorý obdrží viac ako 50% hlasov je zvolený alebo menovaný. Pokiaľ sú viac ako dvaja kandidáti a ani jeden z nich nedostal viac ako 50% hlasov, prebieha ihneď druhá voľba medzi dvoma kandidátmi, ktorí získali najviac hlasov v prvom kole. Zvolený je kandidát, ktorý dostane najviac hlasov.
 4. Vo všetkých ostatných prípadoch, okrem situácií uvedených v článku 8.2 a 17.5, sa rozhodnutie valného zhromaždenia uskutočňuje 2/3 väčšinou hlasov prítomných alebo v platnom zastúpení.Všetky rozhodnutia a závery rokovaní sa zaznamenávajú v zápise, ktorého kópia sa rozosiela všetkým členom. Tieto zápisy sa archivujú v sídle zväzu.
 5. Vo zvláštnych a naliehavých prípadoch môže valné zhromaždenie rozhodnúť formou písomnej procedúry. V takomto prípade zašle prezident na výzvu rady a s pomocou sekretariátu všetkým členom podľa článku 3.3 stanov navrhované riešenia pomocou takých dostupných prostriedkov pre písomnú komunikáciu, ktoré uzná za vhodné. K informácii je pripojené spoločné memorandum rady, ktoré obsahuje odôvodnenie písomnej procedúry a kontext navrhovaných riešení. Navrhované riešenia sú prijaté, pokiaľ prezident, rada, do 10 dní po ich odoslaní obdrží dostatočný počet kompletne vyplnených odpovedí od aktívnych členov, aby bolo dosiahnuté požadované kvórum a požiadavky na hlasovanie dané stanovami.
Článok 9
 1. Každé 3 roky volí valné zhromaždenie prezidenta zo zástupcov aktívnych členov vo valnom zhromaždení. Na žiadosť jedného z aktívnych členov alebo v prípade viacerých kandidátov sa musí voľba uskutočniť tajným hlasovaním. Takto zvolený prezident predsedá rade a valnému zhromaždeniu.
  Zástupcovia pozorovateľských a mimoriadnych členov nemôžu byť do funkcie prezidenta volení.
 2. Valné zhromaždenie volí na obdobie troch rokov jedného alebo viac členov rady ako viceprezidentov, ich počet závisí od návrhu rady. Viceprezidenti sú inej národnosti ako prezident. Viceprezidenti pomáhajú prezidentovi pri výkone jeho mandátu a pokiaľ je treba, pracujú ako jeho zástupcovia.Valné zhromaždenie volí tiež pokladníka, a to na obdobie 3 rokov, jeho opakované menovanie je prípustné. Pokladník pripravuje návrh rozpočtu, radí rade pri finančnom plánovaní zväzu a podáva aspoň jeden krát ročne právu rade. Viceprezidenti a pokladník sú volení zo zástupcov aktívnych členov, ktorí boli podľa článku 10.2 ustanovení členmi rady.
 3. 3/ Za výnimočných okolností je možné opakovane zvoliť prezidenta a viceprezidentov na jednorázové obdobie jedného roka.
 4. Valné zhromaždenie menuje audítora účtovníctva. Jeho mandát trvá 3 roky. Je oprávnený byť znovu zvolený.

KAPITOLA IV - SPRÁVA

Článok 10
 1. Zväz je riadený radou zloženou z prezidenta a náležite poverených zástupcov aktívnych členov zvolených valným zhromaždením, z ktorých valné zhromaždenie vyberie viceprezidentov a pokladníka. Rada sa skladá minimálne z 9 a miximálne z 35 členov. Zástupcovia pozorovateľských a mimoriadnych členov majú len poradný hlas, nemôžu byť volení za členov rady.
 2. Členovia rady sú menovaní valným zhromaždením na návrh aktívnych členov, každá členská asociácia navrhuje dvoch členov, jedného aktívneho člen a jedného zástupcu. Ich mandát trvá jeden rok, okrem prezidenta, viceprezidenta a pokladníka. Členovia rady ukončia svoj mandát na konci valného zhromaždenia, ktoré volí ich zástupcov. Odchádzajúci členovia môžu byť zvolení znovu. Pokiaľ sa behom mandátu uvoľní miesto člena rady, môže rada nominovať dočasného člena na návrh príslušného aktívneho člena. Tento nový člen dokončí funkčné obdobie pôvodného člena. Menovanie za dočasného člena rady musí schváliť ďalšie výročné valné zhromaždenie. Členovia rady môžu byť odvolaní valným zhromaždením.
Článok 11
 1. Rada sa schádza aspoň 2x za rok a vždy, keď ju zvolá prezident, viceprezident alebo minimálne 1/3 ich členov. Oznámenie sa posiela poštou, faxom, elektronickou poštou alebo inými komunikačnými prostriedkami aspoň 4 týždne pre dátumom rokovania, oznámenie obsahuje program rokovania.
 2. Aby bola rada uznášaniaschopná, musí byť prítomných aspoň 50% členov reprezentujúcich 2/3 hlasov. Člen rady môže byť zastúpený iným splnomocneným členom. Každý člen môže mať len jedno splnomocnenie k zastupovaniu člena rady.
 3. Pri hlasovaní na úrovni rady je treba 3/4 hlasov a viac ako 50% členov musí vyjadriť svoj súhlas. Pokiaľ nie je niektorý návrh prijatý, je pre dosiahnutie rozhodnutia potrebná ďalšia diskusia. Proti hlasovaniu s 3/4 väčšinou môže byť podaný protest v prípade, že má hlasovanie vplyv na dôležité záležitosti oponentov. Aby bol protest prijatý, musí mať opozícia aspoň 1/4 hlasov prítomných alebo v platnom zastúpení, ktoré reprezentujú aspoň 1/4 aktívnych členov rady alebo ich platných zástupcov.
  Po nevyhnutných konzultáciách predloží prezident návrh na nové hlasovanie, pri ktorom je návrh s konečnou platnosťou schválený, pokiaľ sa za neho vysloví 4/5 hlasov prítomných alebo v platnom zastúpení alebo 4/5 aktívnych členov rady alebo ich platných zástupcov. Všetky rozhodnutia a závery rokovaní sa zaznamenávajú do zápisu, ktorý sa rozosiela všetkým členom. Tieto zápisy sa archivujú v sídle zväzu.
 4. Vo výnimočnom prípade a pokiaľ je treba rýchlo reagovať môže prezident prikročiť k písomnej konzultácii rady, rozhodnutie však môže byť platné len pokiaľ je návrh prijatý jednomyseľne. Pokiaľ nie, musí byť návrh predložený na prvom rokovaní rady, ktorá nasleduje po písomnej konzultácii. Hlasovaniu musí predchádzať písomné objasnenie, aby boli členovia rady úplne oboznámení so všetkými súvisiacimi stanoviskami. Toto hlasovanie musí byť ratifikované radou na jej nasledujúcom plenárnom zasadaní.
Článok 12
 1. Rada má výhradné právo viesť a usmerňovať zväz, s výnimkou privilégií vyhradených valnému zhromaždeniu.
 2. Rada môže poveriť vedením generálneho tajomníka.
 3. Rada môže delegovať niektoré právomoci na jedného alebo viac svojich členov alebo inú poverenú osobu.
Článok 13
 1. Všetky dokumenty zaväzujúce zväz, s výnimkou takých, ktoré slúžia k zaisteniu každodenného riadenia alebo sú vydávané zvlášť zmocnenými zástupcami, musia byť podpísané prezidentom a jedným členom rady. Pokiaľ dokument nemôže podpísať prezident, podpíše ho viceprezident a jeden člen rady. Podpísaní nie sú povinní tretím osobám dokazovať právo k podpisu dokumentov rozhodnutím rady.
 2. Všetky podklady súvisiace s každodenným riadením podpisuje osoba menovaná podľa článku 12.2 stanov, ktorá nie je povinná tretím osobám dokazovať právo k podpisu dokumentu rozhodnutím rady.
 3. Poverené osoby uzatvárajú dohody s tretími osobami v rámci svojho mandátu podľa článku 12.3.
Článok 14

Zväz sa domáha práv formou súdnej žaloby alebo prejednania pred sudcom, ktoré podáva rada zastúpená svojím prezidentom alebo jedným z členov, ktorého menuje prezident.

KAPITOLA V - VÝBORY EXPERTOV

Článok 15

Rada rozhoduje o vytvorení výborov odborníkov, ktorí predstavujú poradné orgány. Právomoci, zloženie a spôsob práce týchto výborov stanovuje rokovací poriadok.

KAPITOLA VI - ROZPOČET A PRÍSPEVKY

Článok 16
 1. Účtovný rok sa končí každý rok 31. decembra
 2. Zväz spracuje záverečné vyúčtovanie za minulý účtovný rok a pripraví rozpočet na nasledujúci účtovný rok, a to v súlade s platnou legislatívou.
 3. Návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok musí byť predložený rade najneskoršie do 31. októbra. Po kontrole predloží rada vyúčtovanie a rozpočet nasledujúcemu valnému zhromaždeniu k schváleniu.
 4. Vyrovnanosť rozpočtu je zaistená členskými príspevkami definovanými v článku 5.2
 5. K zaisteniu k činnosti zväzu v dobe pred hlasovaním o ročnom rozpočte na riadnom valnom zhromaždení môže zväz vychádzať z "provizórneho štvrťroku".

KAPITOLA VII - ZMENY STANOV A ROZPUSTENIE ZVÄZU

Článok 17
 1. V súlade s platnou legislatívou musí každú zmenu stanov alebo rozpustenia zväzu predložiť rada.
 2. Rada musí o každom takomto návrhu informovať členské organizácie, a to najmenej tri mesiace pred dátumom konania valného zhromaždenia, ktoré má o tejto záležitosti rozhodnúť.
 3. Žiadne rozhodnutie týkajúce sa zmeny stanov nemôže byť považované za konečné, pokiaľ nebolo podporené dvojtretinovou väčšinou. Pokiaľ však nie sú na zasadaní prítomné dve tretiny aktívnych členov, s výnimkou podľa článku 7.2 aktuálnych stanov, musí byť zvolané nové valné zhromaždenie, a to za rovnakých podmienok, ktoré sú uvedené vyššie. Toto valné zhromaždenie musí s konečnou platnosťou o tomto návrhu právoplatne rozhodnúť, a to dvojtretinovou väčšinou hlasov, bez ohľadu na počet aktívnych členov alebo hlasov prítomných alebo v platnom zastúpení.
 4. Zmeny stanov sú platné /i/ po schválení podľa platného práva, a pokiaľ je to nutné, Kráľovským dekrétom, a /ii/ po splnení požiadaviek na zverejnenie podľa platných právnych predpisov.
 5. O rozpustení môže rozhodnúť valné zhromaždenie trojtretinovou väčšinou. Pokiaľ však nie sú na zasadaní prítomné dve tretiny aktívnych členov, s výnimkou podľa článku 7.2 aktuálnych stanov, musí byť zvolané nové valné zhromaždenie, a to za rovnakých podmienok, ktoré sú uvedené vyššie. Toto valné zhromaždenie musí s konečnou platnosťou o tomto návrhu právoplatne rozhodnúť, a to trojštvrtinovou väčšinou hlasov, bez ohľadu a počet aktívnych členov alebo hlasov prítomných alebo v platnom zastúpení. Valné zhromaždenie určí spôsob rozpustenia a likvidácie zväzu. V súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia bude čistý majetok, ktorý vznikne z likvidácie zväzu venovaný na charitatívne účely.

KAPITOLA VIII - OBECNÉ USTANOVENIA

Článok 18
 1. Rokovací poriadok stanovuje spôsob aplikácie stanov a vnútorného chodu zväzu.
 2. Rokovací poriadok musí byť schválený radou. Rada rozhoduje tiež o všetkých zmenách rokovacieho poriadku.
Článok 19

Všetky záležitosti, ktoré tieto stanovy neupravujú, predovšetkým zverejnenie v "Moniteur Belge" podliehajú ustanoveniam platného belgického práva.