Titulka - Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
Prihláška

za člena Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
Adresa: Krížna 52, 821 08 Bratislava

Typ členstva:

Pre účely určenia typu členstva, stanovenia výšky členského príspevku a hlasovacích práv sa rozlišujú tieto typy členstva (údaje zadať k 31.12. predchádzajúceho roka):

Typ č.1 – výrobcovia krmív (vrátane samovýrobcov), kŕmnych zmesí, aditív, premixov
– objem výroby v t
Používam princíp: ISO GMP /Správna výrobná prax/ HACCP

Typ č.2 - skladovatelia zrnovín, prevádzkovatelia verejných skladov
- objem skladovacích kapacít v t (výška udelenej licencie)
z toho obilné silá v t

Typ č.3 - subjekty č.1 a č. 2 pod jedným organizačným zastrešením.

Typ č.4 – obchodníci
- objem tržieb v mil. Sk (bez DPH)
Dátum: ...........................
Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby:
...............................

Podpisom tejto prihlášky zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil so Stanovami Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností.Vytlačenú a podpísanú prihlášku, pošlite na túto adresu:
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
Krížna 52, 821 08 Bratislava